Articles de divulgació jurídica
L'enquadrament en la Seguretat Social de determinats col·lectius sempre ha estat una qüestió que ha presentat nombrosos dubtes, per la diversa casuística que la llei preveu, en especial pel que fa referència als socis i administradors de les societats t

L'enquadrament en la Seguretat Social de determinats col·lectius sempre ha estat una qüestió que ha presentat nombrosos dubtes, per la diversa casuística que la llei preveu, en especial pel que fa referència als socis i administradors de les societats típicament mercantils (societats anònimes i limitades) i als socis en general de les entitats de treball associat (societats laborals, cooperatives i societats civils). Per això, als efectes de clarificar els diferents supòsits, assenyalarem:

A.- Societats mercantils (S.A, i S.L.)

     1.- Com a regla general la Llei General de la Seguretat Social estableix que tots els treballadors que exerceixin les funcions de direcció i gerència, a títol lucratiu i de forma habitual, directa i personal, sempre que posseeixin el control directe o indirecte de la societat, han d'estar inclosos en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (en endavant RETA). D'acord amb la normativa aplicable referent a això (Llei de mesures fiscals administratives i de l'ordre social) s'entén que es posseeix el control efectiu de la societat quan i) les accions o participacions del treballador suposen, almenys, la tercera part del capital social ii) la meitat del capital de la societat estigui distribuït entre socis amb els quals convisqui i amb qui es trobi unit per vincle conjugal o de parentiu per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau iii) que la seva participació en el capital social sigui igual o superior a la quarta part del mateix sempre que tingui atribuïdes funcions de direcció i gerència de la societat iv) sempre que tingui el control efectiu de la societat, sigui pel mitjà que sigui.

    2.- Els administradors o consellers que no siguin socis (els que vulgarment anomenem administradors professionals) s'han d'enquadrar en l'anomenat Règim General Assimilat (en endavant RGA). Aquest règim no cotitza a l’atur ni al FOGASA, de manera que els treballadors inclosos en el mateix no poden gaudir de les prestacions d'aquests organismes.

    3.- Els socis que exerceixin les seves ocupacions en un lloc de treball sense funcions de direcció o gerència (relació laboral comuna o ordinària) o que tinguin funcions exclusivament consultives o d'assessorament, i no tinguin el control efectiu de la societat o no posseeixin més el 33% del capital social, estaran enquadrats en el règim general (en endavant, RG).

    4.- Els socis que realitzin les funcions retribuïdes de direcció i gerència i no tinguin el control efectiu de la societat i no posseeixin més del 25% del capital social, estaran enquadrats en el RGA.

    5.- Els treballadors no socis que convisquin amb un soci majoritari de la societat i amb qui tinguin una relació de parentiu fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, estaran enquadrats en el RETA.

B.- Societats de treball associat.

     1.- En les societats laborals (tant les anònimes com les de responsabilitat limitada) per regla general tots els treballadors estaran enquadrats en el RG, excepte i) els que exerceixin funcions de gerència i direcció, sempre que sigui un càrrec retribuït en els estatuts o hi hagi una relació laboral d'alta direcció; en aquest cas estaran enquadrats en el RGE ii) els que posseeixin participació en el capital que, juntament amb la que posseeixin el seu cònjuge o parents, amb els quals convisqui, fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, arribin almenys el 50% del capital social total, (llevat que acrediti que l'exercici del control efectiu de la societat requereix el concurs de persones alienes a les relacions familiars); en aquest cas estaran enquadrats en el RETA.

     2.- En les societats cooperatives l'enquadrament es realitza en funció del que s'ha acordat pels socis en els estatuts, i, un cop acordat, tots els socis han d'estar inclosos en el mateix règim.

     3.- En les societats civils, els socis han d'estar enquadrats en el RETA.