Articles de divulgació jurídica
15/03/2021


El procediment de l’anomenada llei de la segona oportunitat, s'inicia mitjançant un intent d'acord extrajudicial de pagaments amb els creditors, sent per a això necessari sol·licitar davant el notari( si es tracta de persona física no empresària) o davant el registrador mercantil o cambres de comerç (si es tracta d'empresari autònom) el nomenament d'un mediador concursal. Si s'arriba a un acord, s'ha de complir i si no s'arriba a un acord es passa a sol·licitar la declaració de concurs consecutiu del deutor en el Jutjat.

En qualsevol cas, però, les qüestions per poder-s’hi acollir, són:

1.- Ser persona física no empresari o ser empresari autònom

Aquest mecanisme es troba regulat al text refós de la Llei Concursal, com una manera d'aconseguir que el deutor de bona fe, pugui eliminar els deutes i emprendre noves activitats empresarials sense cap rèmora creditícia  i pugui iniciar una nova vida sense estar lligat per sempre al pagament dels deutes.

2.- Trobar-se en situació d'insolvència actual o imminent i comptar amb dos creditors diferents

El deutor ha de trobar-se en una situació econòmica i financera tal que o bé no pugui atendre en aquest moment el pagament de les seves obligacions corrents, o bé prevegi que no podrà atendre aquests pagaments de manera imminent. Tanmateix ha de tenir, almenys, dos creditors diferents.

3.- Que l'estimació inicial dels deutes no superi els 5.000.000 d'euros

L'import total estimat dels deutes no ha de superar els cinc milions d'euros. Pot ser que més endavant, després de les comunicacions de crèdits i una vegada aprovats en seu judicial (concurs consecutiu) resulti que l'import dels deutes superi els cinc milions d'euros, la qual cosa, en principi, no ha de ser impediment per a l'obtenció, si escau, del benefici d'exoneració del passiu insatisfet.

4.- No haver estat condemnat per sentència penal ferma dins dels 10 anys anteriors per delictes contra el patrimoni, contra l'ordre soci-econòmic, contra la hisenda pública, la seguretat social o contra els drets dels treballadors

Si no es compleix amb aquest requisit no es pot procedir a la designació de mediador concursal.

5.- Que en els últims 5 anys no hagi aconseguit acord extrajudicial de pagaments amb els creditors, ni obtingut l'homologació judicial d'acord de refinançament, ni hagi estat declarat en concurs de creditors i que en l'actualitat no es trobi negociat amb creditors un acord de refinançament, ni hagi estat a admesa a tràmit una declaració de concurs

És un requisit procedimental per a intentar un acord extrajudicial de pagaments.

6.- Exoneració del passiu insatisfet (Perdó dels deutes): Via directa, ràpida:

Es requereix:

a) Ser un deutor de bona fe, això és:

b) Que el concurs no hagi estat declarat culpable.

c) Haver satisfet els crèdits contra la massa (bàsicament i a tall d'exemple, mediador i administrador concursal, notari o registrador mercantil o cambra de comerç i advocat), els crèdits privilegiats (garantits amb hipoteca, entre altres) i haver intentat un acord extrajudicial de pagaments, amb caràcter previ al concurs. En el cas de no haver intentat l'acord extrajudicial de pagaments, haver satisfet almenys, el 25% dels crèdits ordinaris.

7.- Exoneració del passiu insatisfet: Via indirecta o llarga:

És requereix:

a) Que el deutor de bona fe que no reuneixi els requisits per a accedir a la via directa, ràpida,

b) Que no hagi rebutjat en els 4 anys anteriors a la declaració de concurs una oferta d'ocupació adequada a la seva capacitat.

c) Que hagi col·laborat i informat a l'administració concursal i al Jutjat

d) Que no obtingut el benefici d'exoneració en els 10 últims anys.

e) Que el deutor accepti sotmetre's al pla de pagaments aprovat pel jutge i que es faci constar en el Registre públic concursal, durant cinc anys, la concessió del benefici d'exoneració.

8.- Concedit el benefici d'exoneració, podrà ser revocat durant els cinc anys següents a la seva concessió:

• Si el deutor incompleix el pla de pagaments.

• Si el deutor millora substancialment de fortuna

• Si el deutor incorre en causa que suposés no haver estat considerat deutor de bona fe quan se li va concedir l'exoneració.

9.- Posada a la disposició del Jutjat, per a la seva liquidació, en utilitat dels creditors, de tot el patrimoni del deutor

El deutor que entra en el mecanisme de la segona oportunitat amb l'objectiu d'obtenir el benefici de l'exoneració del passiu insatisfet (perdó dels deutes), té com a contrapartida la posada a la disposició del concurs, de la totalitat del seu patrimoni.

10.- Possibilitat de salvar l'habitatge hipotecat

Hi ha la possibilitat de deixar fora del concurs l'habitatge hipotecat del deutor i el préstec hipotecari, sempre que es donin les següents circumstàncies:

• Que el valor de l'habitatge sigui inferior a l'import del deute

• Que s'estigui al corrent de pagament del préstec hipotecari.