Articles de divulgació jurídica
Tots hem rebut alguna vegada, i fins i tot potser n’hem enviat, correus electrònics en els que hi ha de manera ben visible l’adreça d’altres destinataris, bé sigui al text del propi missatge després de successius reenviaments sense

Tots hem rebut alguna vegada, i fins i tot potser n’hem enviat, correus electrònics en els que hi ha de manera ben visible l’adreça d’altres destinataris, bé sigui al text del propi missatge després de successius reenviaments sense que ningú hagi esborrat els anteriors emissors, bé a l’espai destinat a la persona a qui s’adreça, per no haver tingut cura, l’emissor, d’enviar-ho a través de “còpia oculta” (CCO).

Doncs si aquest és el cas, parem-hi atenció, ja que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha començat a imposar sancions per aquest fet. En concret en una resolució de data 4 de desembre de 2012 (publicada a la seva pàgina web), va imposar una sanció de 2.000 euros a una entitat per considerar-la responsable d’haver infringit l’article 10 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), relatiu al deure de secret de les dades personals. Els fets deriven de la denuncia interposada per un particular que va rebre un correu electrònic que l’entitat sancionada va enviar als seus clients, on figuraven visibles les adreces de tots els destinataris a qui s’adreçava (aproximadament uns 1.000).

L’esmentada sanció es va imposar perquè es considera que l’adreça de correu electrònic identifica o permet identificar al seu titular sense grans esforços i, per tant, ha de tenir la consideració de dada de caràcter personal, motiu pel qual no es pot exhibir públicament sense haver obtingut el previ consentiment del seu titular. No fer-ho així és faltar al secret que imposa l’article 10 de la LOPD, la finalitat del qual és evitar filtracions de les dades no consentides pels titulars de les mateixes.

Conseqüentment doncs, cal extremar la cura a l’hora d’enviar correus electrònics, i sempre que ens sigui exigible aquest deure de secret, s’ha de procurar esborrar les adreces que hi puguin haver al text del missatge quan procedim al seu reenviament, o bé hem d’introduir les adreces electròniques al camp específic del CCO (còpia oculta) que ofereixen els diversos programes existents al mercat, quan l’enviament el fem a varis destinataris conjuntament. La vulneració d’aquest deure de secret no és cap bagatel·la i constitueix una infracció greu que es sancionable amb multes que poden arribar fins als 300.000 euros.

(Publicat a "Revista del Vallès" el 08.02.2013)