Articles de divulgació jurídica
L'empleat romanès Bogdan Mihai Barbulescu, va treballar entre 2004 i 2007 en una empresa privada com a enginyer encarregat de les vendes. Els seus caps li van demanar que obrís un compte de Yahoo Messenger per respondre a les demandes dels clients.

L'empleat romanès Bogdan Mihai Barbulescu, va treballar entre 2004 i 2007 en una empresa privada com a enginyer encarregat de les vendes. Els seus caps li van demanar que obrís un compte de Yahoo Messenger per respondre a les demandes dels clients.

La companyia va informar al demandant el 13 de juliol de 2007 de que les seves comunicacions per Yahoo Messenger "havien estat vigilades del 5 al 13 de juliol", i que aquests registres demostraven que "havia utilitzat internet amb fins personals".

L'1 d'agost d'aquest any l'empresa va donar per finalitzat el seu contracte de treball "per infringir el reglament interior de l'empresa que prohibia l'ús dels seus recursos amb fins personals".

Recorreguda pel treballador davant els tribunals la decisió d'acomiadament, l'empresa va aportar com a prova dels fets una transcripció de les comunicacions d'aquest compte, en què constaven intercanvis de missatges entre el demandat, la seva promesa i els germans, "sobre qüestions personals com la seva salut o la seva vida sexual ".

El codi de conducta intern de l'empresa establia, entre altres coses: "Queda totalment prohibit alterar l'ordre i la disciplina dins de les instal·lacions de l'empresa i en particular ... per als ordinadors, fotocopiadores, telèfons, tèlex i fax per a fins personals. "

El demandant va negar els fets i va al·legar que amb el registre del seu correu s'havia violat el seu dret al secret de la correspondència.

Els tribunals romanesos van rebutjar la demanda que Barbulescu va presentar per violació del seu dret a la correspondència, després que l'empresa consultés les seves comunicacions, i van estimar la procedència de l'acomiadament, per considerar que aquest s'havia realitzat d'acord amb la legislació local aplicable, així com la inexistència de violació del dret a la intimitat del treballador, ja que aquest havia estat informat de la normativa interna de l'empresa i el registre del seu correu era l'únic mitjà de comprovar si s'havia respectat aquesta normativa.

El Tribunal d'Apel·lació va jutjar la conducta de l'empresari "raonable", ja que la vigilància de les comunicacions "va ser l'únic mitjà per a establir que hi havia hagut una infracció disciplinària".

La sentència va ser recorreguda davant el Tribunal Europeu de Drets Humans que ha dictat una sentència de data 12 de gener de 2016 (assumpte 61496/08, Barbulescu) en la qual els jutges d'Estrasburg conclouen que els tribunals d'aquest país, que havien donat la raó a l'empresa davant les denúncies de l'empleat finalment acomiadat, van aconseguir "un just equilibri entre el dret del demandant al respecte de la seva vida privada" i "els interessos de l'empresa", establint que, per a ells, no és "abusiu que el cap vulgui comprovar si els seus empleats fan tasques professionals en les seves hores de treball "

És d'assenyalar també que el TEDH va recordar (perquè no es pot oblidar que un recurs davant el TEDH es fonamenta en una actuació presumiblement contrària als drets humans dels tribunals territorials) que els tribunals romanesos no han fet esment al contingut concret dels missatges, i malgrat que l'actor ha pogut invocar davant els tribunals locals la pretesa violació de la seva vida privada i de la seva correspondència, aquests tribunals no han realitzat cap menció al contingut d'aquestes comunicacions, sinó que les seves transcripcions només s'han utilitzat a efectes d'acreditar que l'interessat havia utilitzat l'ordinador de la societat per a fins privats i durant l'horari de treball.

En conseqüència, el Tribunal conclou que els tribunals interns han mantingut un equilibri apropiat entre el dret de l'actor al respecte a la seva vida privada i la de la seva correspondència, conforme a l'art. 8 del Conveni per a la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals (CEDH), i els interessos del seu empresari. Per tant, no s'aprecia una vulneració del precepte esmentat.

La sentència esmentada és també d'interès perquè, malgrat la seva claredat, conté un vot particular del jutge portuguès del TEDH Paulo Pinto d'Alburquerque, que va votar en contra de la decisió final, en estimar que els tribunals nacionals van perdonar a l'empresa "la justificació oportunista de l'abús d'internet per fer fora un empleat no desitjat al qual la firma no podia acomiadar legalment ", i assenyala que" el cas presentava una excel·lent oportunitat perquè el Tribunal Europeu de Drets Humans establís jurisprudència en l'àrea de la protecció de la privacitat les comunicacions a través d'internet dels treballadors. "

En resum doncs, el Tribunal considera que no resulta abusiu que un empresari vulgui verificar que els seus empleats compleixen les seves obligacions durant l'horari de treball, el que ve a significar, en la pràctica, que un empresari pot controlar el correu electrònic professional dels seus empleats, sense vulnerar per això el seu dret a la intimitat (art. 8 del CEDH) i, en conseqüència, acomiadar el treballador que incompleix el codi intern de conducta al respecte.

Però per fer això opino que és imprescindible que l'empresa s'hagi dotat prèviament d'un reglament de règim interior, o qualsevol altra forma que se’l vulgui anomenar, que especifiqui clarament la prohibició dels usos esmentats i que consti fefaentment que tal reglament ha estat notificat al treballador.